Bydlení v moderní čtvrti,
která předčí všechny standardy.

Budujeme první uhlíkově neutrální čtvrť. A vy můžete být při tom! Sousedství definuje budoucí standardy moderního a komfortního bydlení, udržitelnosti i využívání obnovitelných zdrojů. Bohatá zeleň a komunitní veřejný prostor poskytuje dostatek prostoru pro klidný odpočinek i společná setkání.

Zajímá mě nabídka
Napsali o nás
Czechcrunch

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů (kdo zpracovává osobní údaje?)

Správcem osobních údajů je NOHO Pumau s.r.o., IČO: 14084350, se sídlem Pražská třída 141/63, 500 04 Hradec Králové, e-mail: mertova@noho.cz.


2. Účel tohoto dokumentu (důvod tohoto textu?)

Účelem tohoto dokumentu je splnění některých našich povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „GDPR“) a dalších předpisů ochrany osobních údajů.

Prosím, celý text si pečlivě prostudujte. V případě, že byste měli jakýkoliv dotaz, můžete nás kontaktovat na shora uvedeném emailu, případně Vám rádi vše vysvětlí osobně naši zaměstnanci, kteří jsou v problematice proškoleni.

Současně Vás chceme ujistit, že ochranu osobních údajů bereme maximálně vážně, a že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.


3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování

Provádíme zpracování následujících kategorií osobních údajů:

- jméno, příjmení,

- email,

- telefonní číslo.

Bez uvedených osobních údajů Vám nemůžeme pomoci dokončit registrací do systému, který shromažďuje zájemce o developerský projekt „Sousedství“ v Hradci Králové, Kuklenech. Takže když využíváte naše služby, musíme shromáždit a uschovat shora uvedené osobní údaje - bez těchto osobních údajů Vás neumíme dopředu oslovit. Vaše osobní údaje jsou následně zpracovávány našimi zaměstnanci za účelem vyřízení Vaší žádosti. Čas od času Vám zašleme aktuality ohledně projektu. Pokud Vás tyto informace nebudou nadále zajímat, jednoduchým způsobem zpracování osobních údajů z naší strany zamezíte (odhlásíte se).

Nejčastěji jsou tyto informace zpracovávány s využitím technických prostředků (počítače, mobilní telefony).


4. Informace o vašich právech, pokud zpracováváme vaše osobní údaje

Nařízení pro Vás stanovuje následující katalog práv ve vztahu k ochraně osobních údajů:

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pakliže zpracovávány jsou, máte právo na přístup k následujícím informacím:

 • Účely zpracování;
 • Kategorie dotčených osobních údajů;
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • Plánovaná doba, po kterou Vaše osobní údaje budou u nás uloženy nebo kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás;
 • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, užitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takovéhoto zpracování;

Máte právo, abychom Vám poskytli kopii zpracovávaných osobních údajů týkajících se Vaší osoby, ledaže by poskytnutím těchto informací byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nepřesně, máte právo na opravu těchto nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu. Současně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Máte právo, abychom smazali osobní údaje (právo na výmaz), které se Vás týkají, a to za splnění kterékoliv z uvedených podmínek:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny;
 • Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám předtím poskytli;
 • Vznesete námitky proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu a převažující důvody pro zpracovávání neexistují;
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li splněna kterákoliv z následujících podmínek:

 • Popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;
 • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a Vy odmítáte jejich výmaz;
 • Vaše osobní údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování zastaveno po dobu, dokud není ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy).

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli a provádí se automatizovaně) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete předat jinému správci a můžete rovněž požadovat, abychom takové osobní údaje Vámi určenému správci předali přímo. Podmínkou Vašeho práva je, že zpracování příslušných osobních údajů je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti ke splnění smlouvy a je prováděno automatizovaně.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů. Po vznesení Vaší námitky Vaše osobní údaje nadále nezpracováváme, ledaže prokážeme, že disponujeme závažnými oprávněnými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo které jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud máte podezření, že Vaše údaje nezpracováváme v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


5. Další správci či zpracovatelé osobních údajů, příjemci osobních údajů

Vyjmenované osobní údaje předáváme pouze:

 1. interně, v rámci naší skupiny, správci serveru, případnému právnímu nástupci vlastníka pozemků a realizátorům jednotlivých bytových domů v rámci projektu, pokud tyty subjekty budou odlišné od Správce dle č. 1 těchto Podmínek.
 2. realitní kanceláři Svoboda & partneři s.r.o., IČO: 04549139, se sídlem Karla Hynka Máchy 736/7, 500 02 Hradec Králové, která bude realizovat samotné prodeje a komunikaci s Vámi jako zákazníkem.

S těmito dalšími subjekty uvedenými máme uzavřený takový smluvní vztah, podle kterého se každý jednotlivý subjekt zavazuje zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s GDPR. Ani předáním shora uvedeným subjektům tedy nejsou Vaše osobní údaje ohroženy.

Za jiným účelem či jiným subjektům Vaše osobní údaje předávat nebudeme, nejsme komerční platformou a nehodláme Vaše osobní údaje nijak vytěžovat. Vaše osobní údaje budeme držet v maximálním bezpečí, a to pouze po nutnou dobu. Kdykoliv máte navíc právo požádat o jejich smazání z naší databáze, a my to samozřejmě budeme respektovat.


6. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují v účinnost dne 1.9.2023